Povinnosti správcu, spoločenstva vlastníkov bytov a NP

OCHRANA PROTI POŽIARU

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f).

Citácie z hore uvedených paragrafoch:

  • 4 – Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná
  1. c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,
  • 5 – Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná
  1. a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou
  • 8 – Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov nesmie
  1. f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode

Úvod

Dôležitou súčasťou správy bytov a nebytových priestorov, ako aj fungovania spoločenstiev vlastníkov bytov je plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom je informovať vlastníkov bytových domov, správcov a SVB o týchto povinnostiach, predovšetkým v súvislosti s nedávnymi zmenami, ktoré v oblasti ochrany pred požiarmi nastali.

Vymedzenie povinností

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, vyplývajúcich zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len, „zákon“) a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení (ďalej len, „vyhláška“), ako i ďalších platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom technika požiarnej ochrany, ako aj osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie, a to zvyčajne dodávateľským spôsobom – tým však nie je dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu právnickej osoby za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Záver

Dúfame, že sme Vám týmto aspoň čiastočne priblížili niektoré najdôležitejšie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi. Jednako, ako aj v iných oblastiach správy budov, tak aj v oblasti ochrany pred požiarmi je častokrát rozhodujúcim momentom výber toho správneho dodávateľa služieb. Spoločne vytvárajme podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia.

OCHRANA PROTI VÝBUŠNÝM PLYNOM

Zverejnenie prvých téz nového bytového zákona, ktoré sú súborom všeobecných pravidiel, princípov a inštitútov, ktoré máme v záujme hájiť v kontakte s legislatívnou mocou a orgánmi verejnej moci.

 
 

Pripravovaný zákon (zobraziť info):

  • 4, Povinná montáž detektorov úniku (každého druhu) plynu v spoločných častiach, bytoch a nebytových priestoroch.

Úvod

Niekoľko nedávnych nešťastných udalostí požiarov, či výbuchov plynu v bytových domoch poukázalo na akútnu potrebu zakomponovať do bytového zákona niekoľko ďalších bodov, ktoré môžu ochrániť ,ba až zachrániť život obyvateľom žijúcim v bytových domoch.

Bezpečnosť v bytovom dome

Pojem bezpečnosti v bytovom dome môžeme definovať viacerými spôsobmi. V prvom rade pôjde o technické predpoklady pre riadne fungovanie a bezpečnosť spoločných technických zariadení v bytovom dome tak, aby pri svojej prevádzke neohrozili bezpečnosť, zdravie a životy osôb zdržiavajúcich sa v dome, ale aj bezpečnosť ostatného majetku v okolí týchto zariadení, ktorý by mohol byť ich činnosťou poškodený alebo znehodnotený.

Sankcie

Majitelia bytov nevlastnia len byt, ale aj časť spoločných priestorov, preto sa táto problematika týka každého. V prípade zistenia porušenia zákonných povinností orgánmi štátnej správy možno zodpovedným osobám udeliť sankcie. Právnickým osobám do výšky 16 596 € a fyzickým osobám do výšky 331 €. Najväčšou sankciou sa však môžu stať straty na majetku, zdraví či životoch, ku ktorým často dochádza len z dôvodu ľudskej nezodpovednosti a ľahkomyseľnosti.

Záver

Skôr ci neskôr príde do platnosti hore zmieňovaná téza 4. ( povinná montáž detektorov úniku horľavých a výbušných plynov). Buďte preto o krok v pred. Náš systém bol navrhnutý na komplexnú ochranu viacpodlažných bytových domov. Detekčný systém má za úlohu ochrániť životy a majetok aj v neprítomnosti osôb v bytoch, nebytových a spoločných priestoroch pri akejkoľvek príčine úniku plynu.